Year Chairman Vice-Chairperson Secretary Treasurer
2022-2023 Dr. Meenakshi Shivram Atul Sinha Deepak Kumar Mahendra
2021-2022 Shyam Sundar Aggarwal Meenakshi Shivram Atul Sinha M. V. Subramanian
2020 – 2021 Arundhari Sinha Shyam Sundar Aggarwal and V.A Sastry Col K.C. Thomas Col. K.C Thomas
2019-2020 Arundhari Sinha Shyam Sundar Aggarwal and V A Sastry Prakash Virkar Kamal Deep Singh
2018-2019 R Parthasarathy B S Lamba and Shyam Sundar Aggarwal V A Sastry V A Sastry
2017-2018 B S Lamba R Parthasarathy and Shyam Sundar Aggarwal V A Sastry V A Sastry
2016-2017 B S Lamba Shyam Sundar Aggarwal and M S Kamath V A Sastry V A Sastry
2015-2016 Bharat Kumar Sarronwala M S Kamath B S Lamba B S Lamba
2012-2015 Bharat Kumar Sarronwala M S Kamath B S Lamba B S Lamba