Year Chairman Vice-Chairperson Secretary Treasurer
2021-2022 Shyam Sundar Aggarwal Meenakshi Shivram Atul Sinha M. V. Subramanian
2020 – 2021 Arundhari Sinha Shyam Sundar Aggarwal and V.A Sastry Col K.C. Thomas Col. K.C Thomas
2019-2020 Arundhari Sinha Shyam Sundar Aggarwal and V A Sastry Prakash Virkar Kamal Deep Singh
2018-2019 R Parthasarathy B.S. Lamba and Shyam Sundar Aggarwal V A Sastry V A Sastry
2017-2018 B.S. Lamba R Parthasarathy and Shyam Sundar Aggarwal V A Sastry V A Sastry
2016-2017 B S Lamba Shyam Sundar Aggarwal and M S Kamath V A Sastry V A Sastry
Name Year of the Designation Designation Name Designation Name Designation Name Designation
Mr.Bharat Kumar Sarronwala 2015-2016 Chairman Mr.M.S.Kamath President Mr.B.S.Lamba Secretary Mr.B.S.Lamba Treasurer
Year Chairman Vice-Chairperson Secretary Treasurer
2012 – 2015 Bharat Sarronwala M S Kamath B S Lamba B S Lamba